Emmanuel Navon

Emmanuel NavonEmmanuel Navon, Ph.D.
International Relations Lecturer | Tel-Aviv University | IDC Herzliya
Senior Fellow | Kohelet Policy Forum
Senior Analyst | I24News